سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد صدیقی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
مسعود محمودی – کارشناس ارشد مکانیکی ساخت و تولید دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده م

چکیده:

در این مقاله، تاثیر پارامتر ضخامت اولیه پریفرم در نورد سرد پره های نازک مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین، تاثیر رفتر الاستیک سازه دستگاه و غلتکها بر نحوه سیلان فلز با نظر به شکل هندسی و ضخامت اولیه پیش فرم مورد توجه است. در پریفرمهای با مقطع مستطیلی، با کاهش صخامت اولیه، مقطع پره های نورد شده به سایز نهایی نزدیک تر است. در نتیجه تعداد مراحل نورد و نیروی جدا کننده نورد کاهش می یابد. لذا ابتدا فرآیند توسط تستهای تجربی و شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین شبیه سازی به کمک غلتکهای انعطاف پذیر توسعه یافته است. سپس تستهای تجربی روی ۵ پیش فرم با ضخامت های مختلف انجام شده و مقادیر ضخامت مقطع نود شده به صورت عددی و تجربی بدست آمده است. در پایان نتایج با هم مقایسه شده و یک تطاق خوبی را بین شبیه سازی و آزمایش تجربی نشان میدهد. همچنین میتوان به کمک آن به پیش بینی ضخامت و نیروی نورد برای پیش فرمهای مختلف پرداخت.