سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر وطنی اسکویی –
امیر مجدآبادی فراهانی –

چکیده:

اتصال تیر به ستون یکی از مهمترین قسمتهای سازه های بتنی مسلح می باشند که هنگام رخداد زلزله باید آخرین قسمت از سیستم سازه ای باشند که تحت تلاشهای وارده آسیب می بینند. درمقاله حاضر ابتدا مدل اجزای محدود از یک نمونه اتصال تیر-ستون بتنی مسلح کناری که تحت معیارهای آئین نامه های جدید طراحی ساختمانهای بتن مسلح، طراحی و در آزمایشگاه تحت بارهای رفت و برگشتی قرار داده شده، تهیه شده است. هم خوانی بین مشخصات مکانیکی وهندسی مدل کامپیوتری با مدل آزمایشگاهی برثرار شده است. با توجه به اینکه نیروی محوری و مقدار آن و همچنین تیرهای عرضی بر روی عملکرد لرزه ای اتصال نقش موثری دارند. در مدل کامپیوتری با اعمال دو مقدار نیروی محوری پارامترهای بدست آمده از تحلیل با نتایج حال از آزمایش مقایسه شده است. همچنین با افزودن تیرهای عرضی به مدل کامپیوتری جوابهای بدست آمده مورد بررسی و مقایسه بانمونه آزمایشی صورت گرفته است. وجود تیرهای عرضی و نیروی محوری باعث افزایش ضریب برشی اتصال گردد. در انتها وضعیت رخداد ترک در نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفته است.