مقاله مطالعه علايم باليني و آزمايشگاهي در ضربه مغزي اطفال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۹۵ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه علايم باليني و آزمايشگاهي در ضربه مغزي اطفال
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تروماي سر
مقاله پيش آگهي
مقاله علايم باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشكيني علي
جناب آقای / سرکار خانم: صالح پور فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي مهر نيلوفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: تروما شايعترين علت مرگ و مير در اطفال ۱ تا ۱۴ ساله بوده و ضربه مغزي %۴۰ مرگ و ميرهاي ناشي از ضربه هاي كشنده كودكان را تشكيل مي دهد. پسرها دو برابر دختران دچار ضربه هاي مغزي مي شوند. هدف از اين مطالعه بررسي شيوع علايم باليني و آزمايشگاهي در بيماران تروماي سر مي باشد.
روش بررسي: در يك مطالعه مقطعي بيماران بستري با تروماي سر در بخش جراحي مغز و اعصاب بيمارستان امام خميني تبريز مورد بررسي قرار گرفتند و اطلاعات لازمه از پرونده بيماران استخراج و مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ۵۹ (%۶۸٫۶) نفر از بيماران پسر و ۲۷ (%۳۱٫۴) نفر از بيماران دختر بودند و نسبت پسران به دختران ۲٫۱۸ به ۱ بود. استفراغ با %۲۷٫۹ شايعترين يافته باليني در كودكان مورد مطالعه بود. ميانگين سني بيماران پسر ۶۳٫۵۱±۴۴٫۰۹ ماه و ميانگين سني بيماران دختر ۷۵٫۷۴±۴۶٫۰۱ ماه بود و تفاوت معني داري بين ميانگين سني بيماران پسر و دختر مورد مطالعه وجود نداشت (P=0.243). ميانگين معيار کماي گلاسکو(GCS)  بيماران پسر ۱۳٫۱±۲٫۹۵ و ميانگين GCS بيماران دختر ۱۱٫۸۸±۱٫۷۱ بود. تفاوت معني داري بين ميانگين GCS بيماران پسر و دختر مورد مطالعه وجود نداشت (P=0.0.97). 10 نفر از بيماران (۶ بيمار پسر و ۴ بيمار دختر) در اثر تروماي سر فوت کرده بودند. تفاوت معني داري بين ميزان مورتاليته تروماي سر در بين بيماران دو جنس وجود نداشت (P=0.385). 53 نفر از بيماران (۳۱ بيمار پسر و ۲۲ بيمار دختر) دچار مولتي تروما بودند. ميانگين قند خون در بيماران با پروگنوز خوب ۱۳۲٫۷۲±۵۸٫۹۴ و ميانگين قند خون در بيماران با پروگنوز بد ۲۱۷٫۶۳±۶۸٫۵۰ بود (P=0.009).
نتيجه گيري: استفراغ شايعترين يافته باليني بود و ميانگين قند خون در بيماران با پيش آگهي بد بصورت معني داري بيشتر از بيماران با پيش آگهي خوب بود. تفاوت بين ساير پارامترها معني دار نبود.