سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نصیبه رضوان طلب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت اله پیردشتی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد علی بهمنیار – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ارسطو عباسیان – مربی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

به منظور بررسی اثر انواع و مقادیر کودهای آلی و معدنی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد، کلروفیل برگ، نیتروژن برگ ونیتروژن دانه ذرت (رقم سینگل کراس ۷۰۴ ) آزما یشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال زراعی ۱۳۸۶ به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو در سه تکرار انجام شد. عامل اصلی در برگیرنده انواع کود شامل کود شیمیایی (سولفات پتاسیم، سوپر فسفات تریپل به میزان ۷۵ کیلوگرم و اوره به میزان ۲۰۰ کیلوگرم درهکتار ) و شاهد (بدون مصرف کود شیمیایی وکمپوست )، انواع مختلف کمپوست همراه با ۵۰ درصد کود شیمیایی بود . عامل فرعی نیز کاربرد یکساله و دو ساله تیمارهای کودی در نظر گرفته شد . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که انواع و مقادیر مختلف کودهای آلی و معدنی بر عملکرد دانه، بیوماس، شاخص برداشت ، تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال، کلروفیل برگ، نیتروژن برگ ونیتروژن دانه ذرت تأثیر معنی داری داشت . همچنین کاربرد یکساله و یا دوساله کود بر تمام صفات فوق به شاخص برداشت تأثیر معنی داری را نشان داد . اثر متقابل نوع کود با کاربرد یکساله و یا دوساله کود روی تمام صفات به جز تعداد ردیف دانه معنی دار بود . بر اساس نتایج حاصل ، بالاترین عملکرد دانه در کاربرد دوساله لجن فاضلاب به میزان ۲۰ تن در هکتار همر اه با ۵۰ درصد کود شیمیایی به دست آمد. همچنین بالاترین درصد نیتروژن بذر، درصد نیتروژن برگ و درصد کلروفیل هنگا می به دست آمد که از لجن فاضلاب ۴۰ تن در هکتار همراه با ۵۰ درصد کود شیمیایی به مدت دو سال استفاده شد . درصد کلروفیل برگ ودرصد نیتروژن برگ با درصد نیترو ژن بذر همبستگی مثبت و معنی داری نشان دادند و بیانگر این مطلب است که هرچه درصد نیتروژن برگ از میزان بالاتری برخوردار باشد به همان مقدار نیتروژن بذر نیز افزایش می یابد.