سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کرمی نژاد – دانشیار بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه شهید ب
علی میرشکاری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان،
امیر رئوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی متالورژی دانشگاه شهید باهنر کرمان،

چکیده:

امروزه استفاده از ممانعت کننده های پایه کرومـات در سیسـتم هـای خنـک کننـده بـه دلیـل مسـایل زیسـت محیطی منع گردیده است . بنابراین در این تحقیق سعی گردید تا ترکیبات دیگری بـه عنـوان جـایگزین در نظر گرفته شود . برای ارزیابی عملکرد ممانعت کننـده هـا از منحنـی پلاریزاسـیون پتانسـیودینامیک اسـتفاده گردیــد . ایــن ممانعــت کننــده هــا ، شــامل مولیبــدا ت، نیتریــت و بنزوتــری آزول ) ) BTA مــی باشــد . رفتــار ممانعت کننده ها در حضور یونهای کلر و سولفات به عنوان یونهای خورنده، بررسی گردید . این مطالعـات نشان می دهد، وجود عامل اکسید کننده همچون ن یتریت، بخصوص در سیستم هایی که هوادهی نمی شـوند، لازم است . علیرغم اینکه مولیبدا ت به عنوان ممانعت کننده آلیاژهـای آهنـی مـؤثر اسـت، چنـدان بـر رو ی آلیاژهای مس مؤثر نمی باشد . درحالیکه م خلوط ممانعت کننده های مولیبدات + نیتریت + بنزوتری آزول تـاثیر بسیار مناسبی از خود نشان می دهد . همچنین این ترکیب می تواند موجب کاهش خـوردگی فـولاد کربنـینیز گردد . ضمنا عملکرد این ترکیب در آب شبیه سازی شده خنک کننده مطالعه گردید