سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابراهیم نجفی – محقق موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش ذرت و گیاهان علوفه ای کرج
جعفر محمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی ، گروه باغبانی

چکیده:

با ادا مه روند رو به رشد جمعیت جهان، تخریب و بهم خوردن تعادل اکولوژی ادامه می یابد، لذا باید برای افزایش تولیدات کشاورزی و حفظ محیط ریست اقدام کرد. تا به حال برای افزایش محصولات زراعی و باغی تدابیر مختلفی مثل: استفاده از تکنولوژی، ژنتیک، کود های شیمیایی، سموم گیاهی و … اتخاذ گردیده است، ولی بکارگیری تدابیر بالا فقط توانسته است بخشی از نیاز ما را به مواد غذایی به صورت منطقه ای برآورده سازد. باین جهت باید تأمین مواد غذایی با حفظ محیط زیست طبیعی در رأس برنامه های ما قرار گیرد. یکی از راههایی که ما را به این هدف نزدیک می سازد، کشت گیاهان به صورت مخلوط هست، زیرا به تجریه دیده شده است که عملکرد کشت مخلوط بیشتر از کشت انفرادی (خالص) محصول است در کشت مخلوط ازسطح کشت استفاده بهتری دارد در نتیجه مکان بیشتری از خاک توسط اندامهایی هوایی و ریشه ای گیاهان پوشیده می شود و بدین ترتیب فرسایش وآبشوئی خاک به حداقل می رسد. چنانچه که در کشت مخلوط از گیاهان لگومینیوز استفادهگردد این گیاهان نیتروژن هوا را تثبیت می نمایند که مقداری از آن در همان فصل رشد در دسترس گیاه مجاور و مقداری نیز در کشت بعدی در دسترس گیاه کشت بعدی قرار خواهد گرفت برخی از گیاهان با تبدیل ترکیبات غیر محلول در خاک به حالت محلول باعث حاصلخیزی خاک می کردند برای بررسی پاسخ در این آزمایش از ذرت شیرین (به عنوان محصول اصلی) و لوبیا سبز ( به عنوان محصول فرعی) در کشت مخلوط،‌ آزمایشاتی در سه سال (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰) در ۶ الگوی کشت به صورت خالص و مخلوط کشت آنها انجامشد. در این آزمایشات که در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان به اجرا در آمد بصورتطرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سه سال مختلف کشت گردید که تیمار های آن شامل ۶ الگوی کشت مختلف از هر دو محصولبودنددر بین ۶ الگوی کشت،‌سودمندی الکوی کشت متناوب کشت ذرت شیرین رقم هبرید sw404و لوبیا سبز رقم سا نریدر خطوط مجزا (یک در میان) نسبت به کشت های خالص و مخلوط بهتر بوده و با نتایج بدست آمده توسط فرانسیس و همکاران در سالهای ۱۹۸۴و ۱۹۸۵ مطابقت داشته و به عنوان مناسب ترین الگوی کاشت مخلوط توصیه می گردد و لازم به ذکر است در این آزمایش عملکرد کلیه کشت های مخلوط نسبت به کشت های خالص بالاتر بوده و با نتایج آزمایشات محققین دیگرهمخوانی داشت است