سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نسترن شهبازیان – پردیس ابوریحان, دانشگاه تهران
حمید ایران نژاد, – پردیس ابوریحان, دانشگاه تهران
مصطفی عرب, – پردیس ابوریحان, دانشگاه تهران
پونه پیری – پردیس ابوریحان, دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد و میزان اسانس دانه آنیسون این آزمایش گلدانی با ۱۲ تیمار شامل مقادیر مختلف نیتروژن به فرم اوره در سه سطح (۰، ۳۰ و ۶۰ کیلوگرم نیترو ژن در هکتار ) و فسفر به فرم سوپر فسفات تریپل در چهار سطح (۰، ۳۰ ، ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم فسفر در هکتار ) به صورت فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی با پنج تکرار اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که بین سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر عملکرد دانه آنیسون در سطح آماری ۱% اختلاف معنی داری وجود دارد . بیشترین میزان عملکرد دانه مربوط به تیمار N60 و P60 می باشد و بین تیمارهای P60 و P90 اختلاف معنی داری دیده نمی شود. استخراج اسانس با روش تقطیر با آب صورت گرفته و نتایج نشان داد که افزودن کودهاینیتروژنه و فسفره بر درصد اسانس تاثیر ی نداشته است . همچنین اختلاف معنی دار در سطح آماری ۱% در مورد عملکرد اسانس در واحد سطح بین تیمار ها مشاهده گردید و بیشترین مقدار اسانس مربوط به تیمار N60 و P60 می باشد و بین تیمارهای P60 و P90 اختلاف معنی داری مشاهده نمی شود.