سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منوچهر مولائی – شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

چکیده:

با توجه به اینکه نیروی انسانی در هر سازمان مهمترین عامل آن سازمان محسوب می شود و میزان موفقیت و اثر بخشی هر سازمان بیشتر بستگی به موفقیت و اثربخشی مدیران شان دارد بنابراین می بایست انگیزه و علاقه آنها در انجام کار و رضایت و عدم رضایت آنها از شغل و تمایلات و محرکات
درونی افراد که موجب آغاز فعالیت و تلاش بیشتر و با کیفی تر می گردد بررسی و مشخص گردد . در این مقاله رضایت و عدم رضایت مدیران شرکت توزیع برق استان ا ردبیل نسبت به عوامل و پاداشهای مختلف مادی و معنوی بررسی شده است و در این بررسی ها تاثیر عوامل مادی با شاخصهایی از قبیل حقوق و مزایا ، پاداش، امکانات و تسهیلات، اعطای وام ، اعزام به مسافرتهای سیاحتی و زیارتی و تاثیر عوامل معنوی با شاخصهایی از قبیل افزایش مسئو لیت و نیاز به کسب موفقیت مورد سنجش قرار گرفته است و ازتمامی مدیران (در هر سه سطح ) خواسته شده است که به ٤٥ سوال پنج گزینه ای که با استفاده از طیف لیکرت امتیازبندی شده اند جواب بدهند و پس از تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده از سه پارامتر میانگین ، درصد رضایت و نسبت پاسخ دهندگان ، نتایج ذیل بدست آمد . %٦٦ پاسخ دهندگان معتقدند پاداش مادی موجب رضایت آنها می گردد در حالیکه ٧٢ % پاسخ دهندگان پاداش معنوی و ٥٤ % افزایش مسئولیت و ٨٢ % موفقیت در کار و ٣٠ % تغیییر ساختار شرکت را موجب رضایت شغلی می دانند.