سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مصطفی گودرزی – عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر و
مهریار صدرالاشرافی – استاد و مدیر گروه رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت

چکیده:

توجه به مزیت نسبی فعالیتهای مختلف اقتصادی یکی از مهمترین جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است . در این مطالعه، برای تعیین مزیت نسبی گندم آبی ایران از ماتریس تحلیل سیاستی بین سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۴ استفاده شد و با استفاده از تابع لگاریتمی، روند تغییرات شاخص های بدست آمده از ماتریس تحلیل سیاستی(NPC, NPCi, EPC & DRC) در سه سناریوی نرخ ارز ( برابری قدرت خرید مطلق، نسبی و نرخ ارز محاسبه شدهتوسط فائو ) ، اندازه گیری شد . بر اساس نتایج بدست آمده، مزیت نسبی گندم آبی ایران در طول زمان رو به بهبود بوده و تغییرات نرخ ارز و هزینه سایه ای نهاده های قابل تجارت بیشترین تاثیر را بر روی میزان مزیت نسبی این محصول بر جای گذاشته است