مقاله مطالعه عوامل موثر در تراکم پذيري پودر عصاره چاي سبز ايران جهت تهيه يک قرص گياهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۴۶۳ تا ۴۷۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه عوامل موثر در تراکم پذيري پودر عصاره چاي سبز ايران جهت تهيه يک قرص گياهي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاي سبز
مقاله تراکم پذيري
مقاله انديس «كار»
مقاله منحني «هکل»

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقبل عبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور حميده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بررسي نقش حلال در استخراج ماده موثره از برگ چاي سبز و شناسايي عامل هاي موثر در تراکم پذيري پودر عصاره آن جهت تهيه يک قرص گياهي هدف اصلي اين بررسي بوده است.
روش بررسي: استخراج عصاره حاوي مواد موثره با استفاده از حلال هاي اتانول، متانول، استون، ايزوپروپيل الکل و آب به نسبت ۱ به ۴ انجام گرديد. عصاره ها در سرما و خلا شديد خشک شدند. تعيين مقدار تانن استخراج شده به عنوان ماده اصلي با روش «فولين – دنيس» انجام گرفت. پودر خشک شده با استفاده از الک هاي استاندارد USP به اندازه هاي ۱۴، ۱۸، ۳۵ و ۶۰ مش تقسيم و آزمايش هاي بررسي خواص جريان يابي مثل زاويه سکون، قدرت تراکم پذيري و نوع تغيير شکل ذره اي حاصل از فشار تراکم وارده بر روي آنها صورت پذيرفت. انديس «كار» جهت تعيين درصد تراکم پذيري محاسبه و منحني «هکل» براي تشخيص الاستيک يا پلاستيک بودن جنس پودر چاي رسم گرديد.
يافته ها: بيشترين درصد تانن در عصاره پودري تهيه شده از حلال آب بدست آمد. بهترين درصد تراکم پذيري با شاخص «كار» ۱۲ در پودرهاي با رطوبت ثابت ۳ درصد و اندازه ذره اي ۶۰ مش، مربوط به حلال آب بود. همين پودر با کمترين زاويه سکون (۲۵ درجه) بهترين جريان يابي را از خود نشان داد. نتايج منحني «هکل» ترسيم شده براي اين پودرها با ضريب اطمينان ۹۵ درصد حاکي از تغييرات پلاستيک در خلال تراکم پودر بود.
نتيجه گيري: بنظر مي رسد که حلال آب در مقايسه با حلال هاي الکلي باعث استخراج بهتر و بيشتر مواد موثره از برگ چاي سبز شده و پودر حاصله علاوه بر تراکم پذيري مطلوب تر، نسبت به نيروي تراکم وارده نيز شکل پذيري پلاستيکي بهتري را نشان مي دهد.