سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمجدالدین میرحسینی – دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امین یوسف نیاپاشا – دانشجوی دکتری خاک و پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دیوارهای حایل از نوع سپر فلزی مهارشده در مناطق ساحلی و بخصوص در محل بنادر و اسکل هها بدلیل سرعت وسهولت اجرا کاربرد زیادی دارد. علیرغم پایداری زیاد وعملکرد مطمئن این سازه ها در شرایط بارهای استاتیکی ، این دیوارها تحت بارهای دینامیکی ضعف های مختلفی از خود بروز داده اند. به عنوان مثال در زلزله کوبه )ژاپن( در سال ۱۹۹۵ بخش وسیعی ازخرابی های ایجاد شده در تاسیسات ساحلی بدلیل عملکرد ضعیف این دیوارها در هنگام زلزله و وقوع روانگرایی در خاک پشت و پی این سازه ها بوده است. دراین ارتباط با وجود مطالعات و تحقیقات فیزیکی و
تحلیلی مختلف دراین زمینه و دستیابی به نتایج ارزشمند ، هنوز ابهامات زیادیدرخصوص شناخت دقیق رفتار دینامیکی این دیوارها و یافتن راهکارهای موثردرمقاو مسازی آنها در شرایط بارهای زلزله وجود دارد.در این تحقیق تاثیر پارامترهای سازه ای مهم سپرهای فلزی مهارشده نظیر زاویه مهار، میزان نفوذ سپر در لایه متراکم خاک، طول مهار و ممان اینرسی سپر در بهبود رفتار دیوار سپر فلزی مهار شده ساحلی در برابر بارگذاری دینامیکی بصورت عددی در نرم افزارFLAC مورد ارزیابی قرار گرفته است. مدلسازی افزایش فشار آب حفره ای و روانگرایی خاک اطراف دیوار درحین بارگذاری دینامیکی در این نرم افزار با استفاده از مدل رفتاری Finn انجام یافته است. در این مقاله روش مورداستفاده برای تحلیل، خواص مدل عددی، جزئیات مدلسازی و نتایج اخذ شده از تحلی لها ارائه شده است.