مقاله مطالعه غني سازي اسانس نعناع به وسيله شبيه سازي تقطير چند جزئي پيوسته و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۲۸۳ تا ۲۹۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه غني سازي اسانس نعناع به وسيله شبيه سازي تقطير چند جزئي پيوسته و مقايسه آن با نتايج آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس نعناع
مقاله جداسازي
مقاله غني سازي
مقاله تقطير پيوسته
مقاله شبيه سازي
مقاله روش نقطه حباب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش غني سازي ماده موثره اسانس نعناع به وسيله شبيه سازي رايانه اي عمليات تقطير چند جزئي پيوسته، مورد مطالعه قرار گرفته است. در شبيه سازي از روش نقطه حباب و الگوريتم Wang-Henke استفاده شده است. در اين روش روابط MESH (روابط موازنه جرم و تعادل فازي براي هر جزء، مجموع اجزا مولي و موازنه انرژي براي هر مرحله تعادلي) حل شده و براي حل معادلات از روش ماتريس سه قطري (روش توماس) استفاده شده است. همزمان با بدست آوردن نتايج شبيه سازي، نسبت به آزمايش با ستون تقطير اقدام شده و نتايج آزمايشها نيز بدست آمده است. در آزمايشها، از ستون تقطير پيوسته با تعداد سيني هاي يک عدد تا پنج عدد استفاده شده و تاثير تعداد سيني ها در غني سازي ماده موثره اسانس نعناع مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در انتها، نتايج شبيه سازي رايانه اي با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شده است. نتايج حاصل از شبيه سازي به همراه نتايج حاصل از آزمايشها نشان مي دهد که توسط ستون تقطير داراي پنج عدد سيني، مقدار ماده موثره اسانس نعناع از ۳۱% به بيش از ۶۰% مي رسد. همچنين نتايج نشان مي دهد که اضافه کردن يک سيني به ستون تقطير با تعداد سيني هاي کم، تاثير بيشتري در جداسازي ماده موثره نسبت به اضافه کردن يک سيني به ستون تقطير با سيني هاي زيادتر دارد. نتايج حاصل نشان مي دهد که افزايش نسبت برگشت خارجي به ستون تقطير از ۲ به ۳ باعث افزايش جداسازي ماده موثره مي شود. اين افزايش نسبت برگشت، براي ستون تقطير با ۵ سيني، باعث افزايش ۴% وزني ماده موثره در محصول خروجي مي شود.