سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
پریسا بهی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
قاسمعلی گروسی – دانشیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
رحیم حداد – دانشیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
سارا ملکی – کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده:
شوری یکی از گسترده ترین تنشهای خسارت زای محصولات کشاورزی میباشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر غلظتهای مختلف نمک (NaCl) بر روی فاکتورهای رشدی گیاه پسته پایه رویشی UCB-1 میباشد .آزمایش در شرایط درون شیشه در غلظتهای صفر ، ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۵، ۱۵۰، ۲۰۰ میلی مولار به محیط کشت GNH اعمال گردید. مدت زمان اعمال تیمار ۲۰ روز بود. نتیجه این که تمامی صفات در غلظتهای مختلف با هم تفاوت معنیدار داشتند. و غلظتهای بیشتر نمک نسبت به شاهد باعث کاهش رشد و نمو گیاه شد به نحوی که در غلظت ۲۰۰ میلی مولار گیاه رو به خشک شدن کامل میباشد.