سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کوروش انباز – دانشگاه اما حسین- دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی
بزرگمهر مداح – دانشگاه امام حسین- دکترای شیمی تجزیه عضو هیات علمی
ابوالقاسم مقیمی – دانشگاه امام حسین- دکتری شیمی آلی عضو هیات علمی
یوسف هاتفی – دانشگاه امام حسین- دانشجوی دکترای فیزیک عضو هیات علمی

چکیده:

در این مقاله روش ساخت شیشه های پایه فسفاتی آلائیده به یونهای خاکی کمیاب به روش ذوب کوره ای مورد بررسی قرار گرفت و میله های شیشه ای آلائیده به دو یون Tb3+, Eu3+ با پایداری شیمیایی و مکانیکی خوب ساخته شد همچنین با اندازه گیری طیف های جذبی و فلوئورسانس این شیشه ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر این طیف ها با طیف شیشه های سیلیکاتی گزارش شده در مقالات مقایسه شد در ادامه طیف های بدست آمده با دیاگرام سطوح انتقالی انرژی هر یک از این دو لانتانید انطباق داده شد و انتقالات مربوط به هر کدام از طول موج های نشری در طیف فلوئورسانس مشخص گردید. در پایان با ایجاد تغییرات جزئی در پایه شیشه اثر این تغییرات در مکان و شدت طیف های فلوئورسانس آنها مورد مطالعه قرار گرفت.