سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار همدان، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
فریبرز فاتحی سیچانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی

چکیده:

برای بهره گیری همزمان از خواص مطلوب مواد مختلف و همچنین جهت سود جستن از محاسن فرآیند اکستروژن، می توان اکستروژن میل ههای مرکب را به انجام رساند. ا ما مرکب بودن بیلت، موجب پیچیدگی بسیار زیاد جریان فلز دراین نوع فرآیند اکستروژن می گردد. از اینرو بررسی دقیق و تحلیل جزئیات تغییر شکل در اکستروژن مرکب، جهت نیل به محصول مورد نظر و نیز شرایط مطلوب فرآیند ضروری می باشد. روش اجزاء محدود، یکی از روشهای کارآ در این زمینه می باشد. یکی از اهداف مهم این تحقیق، مقایسه نتایج شبیه سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی مربوط به اکستروژن میله های مرکب است. در این ارتباط، مشاهده شد که نتایج عددی حاصل از تحلیلهای مختلف درAnsys تطابق وهمخوانی نسبتاً خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارند. همچنین با بررسی های صورت گرفته در این تحقیق مشخص شد که نسبت اکستروژن کلی فرآیند، تأثیر چشمگیری بر نسبت شعاع هسته در محصول ندارد. زاویه قالب نیز اثر محسوسی بر نسبت شعاع هسته در محصول نداشته ا ما تأثیر آن بر نیروی اکستروژن تا حدی قابل ملاحظه است. با افزایش نسبت شعاع هسته در بیلت، نسبت شعاع هسته در محصول نیز به طور خطی افزایش مییابد.