سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مظاهری – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
عبدالرضا سیم چی – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
فرهاد گلستانی فرد – دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این پژوهش، چگالش قطعات زیرکونیای پایدار شده با ایتریا در فرآیند تف جوشی هم دما و غیر هم دما مطالعه شده است . بدنه ¬ های خام توسط پرس سرد در فشار MPa150 تهیه شدند . عملیات تف جوشی هم دما در محدوده دمایی ۱۴۰۰-۱۲۵۰ درجه سانتیگراد به مدت ۴ -۲ -۱ -۰/۵ -۰ و ۸ س اعت انجام گرفت . تف جوشی غیر هم دما نیز به روش دیلاتومتری و با سرعت ¬ های گرم کردن ۲ ، ۵ و ۲۰ درجه سانتیگراد بر دقیقه تا دمای بیشینه C°۱۳۰۰ انجام شد . چگالی Master ( وری در آب اندازه گیری شد و با استفاده از نتایج دیلاتومتری، منحنی مرجع تف جوشی ¬ ها به روش غوطه ¬نمونه Sintering Curve نانوذراتY-ZrO2 3تدوین و معادله عمومی تف جوشی بدست آمد . انرژی فعال سازی تف جوشی بااستفاده از مدل ¬¬ های ترکیبی پیش بینی و مقدار kJ/mol485 حاصل شد . اعتبار نتایج منحنی مرجع تف جوشی توسط تکرار آزمایش های تجربی و مقایسه با آن تایید شد . با تل فیق مدل ¬ های تجربی، نقشه تف جوشی نانوذرات زیرکونیای پایدار شده با ایتریا تدوین و با نتایج مطالعات تف جوشی مقایسه شد . نتایج تطابق خوبی بین مدل ¬ های تجربی و نتایج نظری را تایید می ¬ کند . همچنین مشخص شد که انرژی فعال سازی چگالش در فرآیند نانو تف ¬ جوشی نسبت به ذرات زیرمیکرون کمتر است