مقاله مطالعه فراواني هيپوتيروئيدي و پيامدهاي آن در بيماران تالاسمي ماژور در بيمارستان شفا دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۲۸۹ تا ۲۹۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه فراواني هيپوتيروئيدي و پيامدهاي آن در بيماران تالاسمي ماژور در بيمارستان شفا دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاسمي ماژور
مقاله هيپوتيروئيدي
مقاله فريتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زنديان خدامراد
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاق حسيني سيدكمال
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تالاسمي يک بيماري ژنتيکي با توارث اتوزوم مغلوب است که به علت اختلال در ساخت زنجيره هموگلوبين ايجاد مي گردد. اگر چه حيات بيماران تالاسميک به تزريق خون وابسته است ولي خود باعث انباشته شدن آهن اضافي در ارگان ها و آسيب رساندن به غدد درون ريز متعدد مانند هيپوفيز و تيروئيد مي گردد، به نحوي که هيپوتيروئيدي اوليه يکي از شايع ترين عوارض در اين بيماران مي باشد. اين پژوهش به منظور تعيين فراواني هيپوتيروئيدي، اختلالات همراه و ارتباط آن با ميزان فريتين سرم در بيماران بتاتالاسمي ماژور صورت گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه بر روي ۲۳۰ بيمار با تشخيص بتاتالاسمي ماژور که به طور منظم خون دريافت مي کنند انجام شده است. تمام اطلاعات اوليه مورد لزوم بيماران از طريق پرسشنامه ثبت گرديد و ميزان عملکرد غده تيروئيد با بررسي سطح سرمي هورمون تحريک کننده تيروئيد و T4 تعيين گرديد. سپس در بيماراني که عملکرد مختل داشتند، ارزيابي SMR (Sexual Maturity Rating) و بررسي سطح فريتين سرم، الکتروکارديوگرافي، عکس ساده سينه، عکس مچ دست براي تعيين سن استخواني و اکوکارديوگرافي براي تعيين EF (Ejection Fraction) انجام شد. سپس نتايج با گروه شاهد (بيماران مطابق از نظر سن و جنس از گروه بيماران تالاسمي که اختلال عملکرد تيروئيد نداشتند) مقايسه گرديد. در همه بيماران Anti TPO (Anti thyroid Per Oxidase) کنترل گرديد.
يافته ها: ۱۶ بيمار از ۲۳۰ بيمار به علل مختلف از مطالعه خارج شدند. از جمع کل ۲۱۴ نفر باقي مانده ۵۳٫۵ درصد مذکر و ۴۶٫۵ درصد مونث بودند. سن ۱۷٫۵ درصد بيماران كمتر از ۸ سال و ۲۲ درصد بين ۱۴-۸ سال و ۴۲ درصد بين ۲۰-۱۴ سال و ۱۸٫۵ درصد بيش از ۲۰ سال بود. از اين تعداد ۱۱ بيمار اختلال عملکرد تيروئيد داشتند (۵٫۱ درصد) که ۹ نفر مونث و ۲ نفر مذکر بودند. از بين اين ۱۱ نفر، ۵ نفر هيپوتيروئيدي شديد و ۶ نفر هيپوتيروئيدي تحت باليني داشتند. EF در هشت بيمار از ۱۱ بيمار هيپوتيروئيد (۷۲٫۵ درصد) كمتر از ۶۰ درصد بوده است که در مقايسه با گروه شاهد نشان داد که با کم کاري غده تيروئيد اختلال عملکردي در عضله قلب رخ مي دهد و هيپوتيروئيدي اثرات توکسيک آهن انباشته در ميوکارد را تشديد مي کند. اگرچه در تمام بيماران هيپوتيروئيدي ميزان فريتين سرم بيش از ۲۰۰۰ و با متوسط ng/mL 5100±۱۸۰۰ بدست آمد ولي در مقايسه با گروه شاهد با عملکرد طبيعي تيروئيد که همگي آنها هم فريتين بيش از ۲۰۰۰ و متوسط ng/mL 5700±۱۴۵۰ داشتند حاکي از آن بود که ميزان کنوني فريتين سرم نقشي در اختلال عملکرد تيروئيد ندارد.
نتيجه گيري: تشخيص زودرس و درمان به موقع کم کاري تيروئيد در بيماران تالاسمي ماژور اختلال عملکرد قلبي را کاهش داده باعث بهبود کيفيت زندگي مي گردد.