مقاله مطالعه فراواني و پراكنش شبه گونه هاي در Trichoderma مزارع برنج استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۷۹ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه فراواني و پراكنش شبه گونه هاي در Trichoderma مزارع برنج استان مازندران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فراواني
مقاله پراكنش
مقاله توالي Trichoderma harzianum ،ITS
مقاله شاليزار
مقاله T. virens

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعيمي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: اخوت سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: جوان نيك خواه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كرديچ لاسلو
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمونه برداري از مزارع برنج در مناطق مختلف استان مازندران انجام شد. نمونه هاي خاک و اندام هاي هوايي برنج به آزمايشگاه منتقل گرديد و جدايه هاي Trichoderma با استفاده از محيط کشت انتخابي RBSF از آنها جداسازي شدند. ٢٠٢ جدايه به روش تک اسپور خالص سازي و DNA ژنومي آنها با استفاده از کيت استخراج شد. براي شناسايي جدايه هاي مذکور، صفات مورفولوژيکي و نيز صفات ملکولي آنها مورد بررسي قرار گرفتند. صفات مورفولوژيکي جدايه هاي Trichoderma با استفاده از کليدهاي شناسايي معتبر مطابقت داده شدند و به منظور شناسايي بر پايه مشخصه هاي ملکولي، منطقه ITS از rDNA شامل ITS1، ژن ۵٫۸S و ITS2 با استفاده از آغازگرهاي ITS1 و ITS4 تکثير شد. با داشتن توالي ITS، جدايه ها با استفاده از برنامه TrichOKEY 2 شناسايي شدند. جدايه هاي شناسايي شده به شش گونه Trichoderma harzianum، T. virens، T. atroviride، T. hamatum، brevicompactum T. و T. asperellum تعلق دارند. بيش از ٩٠ درصد جدايه هاي Trichoderma به گونه هاي T. harzianum و T. virens تعلق دارند. بنابراين اين دو گونه و که از نظر کنترل بيولوژيک بيماري هاي گياهي حايز اهميت هستند، فراوان ترين گونه هاي Trichoderma در مزارع برنج مي باشند. T. harzianum گونه غالب خاك و اندام هاي هوايي گياه برنج بوده و گونه T. virens بيشتر در خاک شاليزار به سر مي برد . هيچکدام از جدايه هاي مربوط به بقيه گونه ها از اندام هاي هوايي جدا نشدند. همچنين جدايه هاي T. atroviride به جز يک جدايه، همگي از مزارع شرق مازندران جدا شدند.