سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین شریفیان – عضو هیئت علمی ومدیر گروه آبیارری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
امین علیزاده – استاد و مدیر گروه آبیاری دانشگاه فردوسی مشهد
مجید میرلطفی – عضو هیئت علمی و مدیر گروه آبیاری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در فرسایش آبی ، عامل قدرت فرسایندگی آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در معادله جهانی فرسایش (USLE) این عامل در نظر گرفته شده است. ویشمایر برای محاسبه این شاخص معادله [مراجعه به متن اصلی] را ارائه کرد. در این تحقیق با استفاده از باران ساز بین انرژی جنبشی و شدت باران رابطه ای بدست امد و سپس با استفاده از آمار ۲۵ ساله بارندگی مشهد انرژی جنبشی و R هر باران محاسبه شد . با استفاده از نتایج بدست آمده روابطی بین R و پارامترهای بارندگی نظیر مقدار باران روزانه، حداکثر باران روزانه، حداکثر شدت ۱ ساعته، باران متوسط ۶ ساعته، باران سالانه، مقدار باران و حداکثر باران در مدت دوامهای مختلف و … بدست آمد. بنابراین با توجه به این معادلات می توان میزان ضریب فرسایندگی بارانهای مختلف در مناطقی که توزیع بارنگی آنها مشابه بارندگی های مشهد باشد را نیز برآورد نمود. همچنین برای منطقه مشهد ضریب فرسایندگی سالانه باران حدود MJ.mm/ha/hr/yr 344 برآورد گردید.