مقاله مطالعه فرصت ها و تهديدات ناشي از ظهور فناوري هاي نوين اطلاعاتي: گامي به سوي تدوين راهبرد در ناجا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۶۰۱ تا ۶۱۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه فرصت ها و تهديدات ناشي از ظهور فناوري هاي نوين اطلاعاتي: گامي به سوي تدوين راهبرد در ناجا
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات و پليس police & technology Information
مقاله فناوري هاي نوين اطلاعاتي Modern technology information
مقاله راهبردهاي پليسي Police strategies
مقاله تهديدات امنيتي Security threats
مقاله فرصت هاي امنيتي Security oppurtunities
مقاله اينترنت Internet
مقاله ماهواره Satellites
مقاله محيط هاي راهبردي Strategic environments
مقاله تلفن همراه Mobiles

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فناوري هاي نوين اطلاعاتي با قابليت هاي گوناگوني که به وجود مي آورند شرايط جديدي را در مقابل نهادها و سازمان هاي امنيتي از جمله نيروهاي انتظامي قرار مي دهند. اين فناوري ها با تغيير دامنه مرزهاي متعارف محيط عملياتي ناجا – از دنياي واقعي و ملي، به دنياي مجازي و بين المللي – تهديدات و فرصت هاي جديدي را در پيش روي اين سازمان قرار مي دهند. وقوع چنين تغييراتي موجب مي شود تا در پاسخ هاي راهبردي ناجا به شرايط جديد، تغييرات متناسبي صورت پذيرد. هدف اين پژوهش، مطالعه فرصت ها و تهديدات جديد امنيتي انتظامي ناشي از ظهور فناوري هاي نوين اطلاعاتي مانند اينترنت، ماهواره و تلفن همراه در محيط عملياتي ناجا مي باشد.
مواد و روش ها: سه فرضيه محور اين مطالعه را تشکيل مي دهند که براي آزمون آنها از روش هاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده گرديده است. ابزارهاي گردآوري اطلاعات پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک مي باشد. جامعه آماري مديران ارشد ناجا و خبرگان آشنا به موضوع تحقيق در سال ۱۳۸۷بوده اند که براي انتخاب نمونه از روش تصادفي ساده استفاده شده و سپس بر اساس فرمول کوکران تعداد ۴۰ نفر انتخاب گرديدند.
يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان مي دهد با ظهور فناوري هاي نوين اطلاعاتي، فرصت ها و تهديدات جديدي در محيط راهبردي ناجا به وجود مي آيد. اين تغييرات لزوم استفاده از راهبردهاي نوين را مطرح مي نمايد كه پاسخگويان از بين راهبردهاي پنجگانه، به ترتيب راهبردهاي تركيبي (۴٫۳)، پيشگيرانه (۳٫۵)، همکاري هاي بين المللي (۲٫۹)، جرم انگاري (۲٫۲) و مداخله گرايانه (۲٫۱) را مناسب ترين نوع راهبرد مي دانند.