سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هیوا حسین زاده – دانشکده مهندسی مواد – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
زیارتعلی نعمتی – دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف
اوه ارزانی – دانشکده مهندسی و علم مواد – دانشگاه صنعتی شریف
مهران صولتی –

چکیده:

سرامیک بال نوع ی قطعات سرام یکی هستند که در کاتالیست مصرف ی در صنعت پتروشیمی کاربرد فراوانی دارند . در حقیقت این قطعات ب ا جذب ناخالصی های ناش ی از خوردگ ی کاتالیست اول ( کاتالیست دی هیدروژناسیون ) مانع از نشستن این ناخالصی بر روی کاتالیست دوم ( کاتالیست اکسیژناسیون ) و در نتیجه از کار افتادن کاتالیست دوم می گردد . با توجه به مقدار مصرف و توج یه اقتصاد ی تول ید آنها در داخل کشور و با توجه به این که در منابع در رابطه با ترک ی ب و نحوه ساخت این نوع محافظ کاتالیست اطلاعات اندک ی وجود داشت ، لذا با استفاده از مهندسی معکوس ترک ی ب شیمیایی و مینرالی و هم چن ین ر یز ساختار سرام یک بال مصرف ی در صنا یع پتروشیمی مورد مطالعه قرار گرفت و در نها یت بر اسا س اطلاعات موجود ۵ نوع ترک یب آلومینوسیلیکاتی انتخاب گرد ید و به روش های مختلف ی شکل داده شد و سپس خشک و پخت گردید .
در نها یت مطالعات ریزساختاری توسط م یکروسکوپ الکترون ی روبش ی ) ) SEM همراه آنال یز سطح ی اشعه ا یکس ) ) EDX و آنالیز فاز ی ) ) XRD و آنال یز سطح و یژه ) ) BET ، دانسیته و م یزان جذب یونی در مقا یسه با نمونه خارج ی مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج بررسی موید قرابت نمونه های تهیه شده از مواد اولیه آلومینوسیلیکات داخلی با نمونه خارجی می باشد .