سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود مولی نژاد – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه تربیت مدرس
جواد مرادلو – دانشجوی دکترای عمران، سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه تربیت مدرس
حبیب ا… بیات – دانشیار دانشکده عمران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

انسداد فیزیکی یا کاهش نفوذپذیری محیط متخلخل سدهای باطله ای در اثر جریان نشت دوفازی سیال / مواد جامد و پایداری این کاهش حاصله در نفوذپذیری تحت شرایط مختلف در این مقاله مطالعه شده است . مشاهدات نشان می دهند که نفوذپذیری به صورت نمائی نسبت به زمان تغییر می کند ، به صورتی که برای نمونه های تحت جریان نشت ، ۰/۳ ، ۰/۴ ، ۰/ ۶۰ و ۷۰ میلی گرم در لیتر بنتونیت، بعد از گذشت ۲۴ ساعت به ترتیب به ۵ ، ۵۰ ، ۴۰ ، با غلظت های ۳۰۰ مقدار اولیه خود م ی رسد . روابط حاصله از برازش منحنی بر داده های آزمایشگاهی حاکی از آن است که / ۰ و ۱۷ /۲۴ ۱۰ به – به عنوان نمونه برای یک جریان نشت با غلظت ۳۰ میل ی گرم در لیتر ، بعد از طی ۲۴ روز نفوذپذیری از مرتبه ۴۱۰ متر بر ثانیه ( نفوذپذیری توصیه شده برای لایه آب بند) ی رسد . نتایج آزمایشات به همراه وارد آمدن شوکهایی به -۹نمونه و ادامه آزمایشات دوفازی با آب خالص دلالت بر پایداری نسبتًا خوب میزان کاهش نفوذپذیری تحت شرائط مختلف جریان نشت و رائط محیطی می کند .