سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد افراسیاب – دانشجوی دکتری, دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا موحدی – – دانشیار, دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی شریف
احمد عاصم پور – دانشیار, دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکی HDD یکی از انواع خاص فرایند کشش عمیق است که در آن فنجانبه جای قالب جامد بداخل یک محفظه پر از سیال کشیده م یشود. در میان پارامترهایی که موفقیت این فرایند و کیفیت محصول را تحت تأثیر قرار می دهند فشار محفظه دارای اهمیت ویژه است. در این مقاله به منظور مطالعه فشار محفظه در فرایند کشش عمیق هیدرومکانیکی از یک تحلیل ساده برهمکنش سیال- جامد FSI وحجم سیال VOF درچارچوب روش اجزاء محدود استفاده شده است. تأثیر برخی پارامترهای فرایند روی این فشار نیز مورد بررسی قرار گرفته است.صحت مدل بکار رفته با مقایسه با نتایج تجربی موجود مورد تأیید قرار گرفت. مطالعه انجام شده نشان داد که افزایش سرعت پانچ سبب افزایش فشار محفظه می گردد در حالیکه لزجت سیال بکار رفته تأثیری بر فشار محفظه ندارد.