مقاله مطالعه فعاليت حياتي مخمرساکرومايسس تثبيت شده در سيليکاژل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه فعاليت حياتي مخمرساکرومايسس تثبيت شده در سيليکاژل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخمر
مقاله ساکارومايسس سرويزيه
مقاله تثبيت
مقاله تترا اتيل ارتوسيليکات
مقاله تترامتيل ارتوسيليکات
مقاله توليد
مقاله CO2 فعاليت حياتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حائري يزدي سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: عطار حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تثبيت سلولهاي زنده کاربرد زيادي در مباحث مختلف حوزه بيوتکنولوژي دارد. از روشهايي که براي تثبيت ميکرواورگانيسمها استفاده مي شود روش سيليکا ژل است.
هدف: در اين تحقيق فعاليت حياتي مخمر ساکارومايسس سرويزيه تثبيت شده در سيليکا ژل (به عنوان يک سلول يوکاريوت) با روش اندازه گيري CO2 توليدي مورد بررسي قرار گرفته است.
روش بررسي: مخمر طبق سه روش مختلف تثبيت شد. مواد مورد استفاده براي ساخت سيليکاژل شامل تترااتيل ارتوسيليکات (TEOS) و تترامتيل ارتوسيليکات (TMOS) بود.
شرايط مختلف از نظر دما (۴oC و  (37oCو زمان نگهداري (۲، ۱، ۳ و ۳۰ روز) براي مخمر تثبيت شده بررسي شد.
نتايج: درصد فعاليت نسبي مخمر پس از تثبيت به روش Fennouh و همکاران در صورت نگهدار مخمر تثبيت شده در دماي ۴oC در روز نخست، روز دوم، روز سوم و يک ماه به ترتيب عبارتند از: ۹۷، ۹۴، ۶۸ و ۶۳٫ در ساير روشها کاهش فعاليت معناداري نسبت به دو روش ديگر خصوصا پس از يک ماه مشخص است.
نتيجه گيري: آزمايشات ما نشان داد که ساکارويسس سرويزيه بيشترين فعاليت نسبي حياتي (۶۳ درصد) را به روش تثبيت Fennouh و همکاران پس از يک ماه نگهداري در دماي ۴oC دارد.