سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

یحیی کوچ – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری
حمید جلیلوند –
محمدعلی بهمنیار –
محمدرضا پورمجیدیان –

چکیده:

ویژگی ه ای اکولوژ یکی – فلورست یکی جنگل ها ی پ ایین بند خا نیکان چالوس، مورد مطالعه قرارگرفت. روش نمونه بردار ی تصادف ی س یستماتیک با تعداد ۶۰ قطعه نمونه در نظر گرفته شده و سطح قطعات نمونه با استفاده از روش سطح حداقل تع یین شد. در منطقه مورد مطالعه ۵۶ گونه گیاهی ( ۴۲ گونه علف ی و ۱۴ گونه چوب ی) شناسایی شد که به ۳۶ خانواده گ ی اهی تعلق داشتن د . اشکال ز یستی به روش رانک ا یر تع یین شد . با توجه به ط یف بیولوژیک بدست آمده، فانروف ی ت ها و کریپتوفیت ها با۳۵/۷ درصدو هم ی کر یپتوفیت ها با ۲۸/۵۷ درصداشکال ز یستی غالب جنگل های منطقه بودند . همچنین کورولوژ ی عناصر گ ی اهی منطقه نشان داد عناصر گ ی اهی ناح ی ههیرکانی با ۵۵/۳۵ درصد از مهمتر ین گروهه ای گ یاهی موجود در جنگل ه ا ی پ ایین بند خا ن یکان چالوس م ی باشند . همچنین معلوم گرد ید از تعداد ۵۶ گونه گیاهی شناس ایی شده، تعداد ۸ گونهگیاهی یعنی ۱۴/۲۸ درصد از کل گونه ها ی گ یاهی شناسایی شده، انحصاری یا آندمیک فلور ای ران می باشند . ضمنا به منظور برر سی ارتباط ب ین پوشش ها ی گ یاهی و عوامل ف یزی وگرافیکی( شیب، جهت، ارتفاع و شیب – جهت ) از آنال یز مولفه های اصلی استفاده شد . نت ایج حاصل از این روش رابطه معن ی دار ی را ب ین عوامل ف یزیوگرافیک و پوشش ه ا ی گ ی اهی منطقه مورد بررس ی نشان نداده است.