سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اصغر آریایی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
محمد خاتونی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در یک بیرون زدگی معادن سازند شمشک در شرق شاندیز (شمال غرب مشهد) در اثر فعالیتجاده سای نمونه های با ارزشی از فسیل های گیاهی جمع آوری شده است. فلور بدست آمده برای اولین بار از لحاظ ناکسونومی مورد مطالعه قرار گرفته که منجر به شناسایی ۱۷ جنس و ۵۸ گونه از ۱۰ راسته گیاهی انجامید دو گونه از فلور مزبور برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
سن لایه های آواری حاوی این فلور به سن توآرسین – آالنین و معادل سنگ بالایی برش الگوی سازند شمشک پیشنهاد می شود. به احتمال زیاد محیط رسوبی رسوبات حاوی این فلور محیط دلتائی و قاره ای – مردابی بوده است. مطالعهاخیر نشاندهنده این است که کوارتزکنگلومرا (بونار ۱۹۴۴) و معادل آن کنگلومرای آغنج که در شرح نقشه مین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ مشهد آمده است به سن قدیم تر از دوگر می رسد.