سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا نصیرزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
محمود ربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ارسنجان

چکیده:

در این پژوهش ۵ گونه یونجه یکساله M. orbicularis, M.polymorpha, M. Scutellata, M.radiate و M.lacinata مورد مطالعه قرار گرفتند. در طول فصل رویش با مراجعه به رویشگاه ها، مطالعه چرخه زندگی شامل زمان سبز شدن، گلدهی و تولید بذر گونه ها بررسی شد. این مطالعات نشان داد که گونه های M.orbicularis, M. polymorpha و M.laciniata در اواسط اسفند در طبیعت ظاهر شده و در اوایل اردیبشت ماه چرخه زندگی آنها به پایان می رسد و گونه M. scutellata در اواسط فروردین در طبیعت ظاهر شده و در اواسط اردیبهشت چرخه زندگی گیاه به پایان می رسد. به منظور تعیین عملکرد گونه ها، اقدام به کاشت بذر آنها در مزرعه گردید. این آزمایش در ۴ کرت به ابعاد ۴×۵ متر شامل ۵ جوی و پشته اجرا شد. سپس در دو مرحله انتهای دوره رویشی و اواسط گل دهی، نمونه گیاهی برداشت و در آزمایشگاه وزن تر و خشک علوفه هر گونه اندازه گیری شد. این پژوهش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گردید. مقایسه وزن تر و خشک گونه ها در انتهای مراحل رویشی و اواسط گلدهی نشان داد که تفاوت معنی داری بین وزن تر و خشک علوفه گونه های مورد مطالعه وجود دارد، به طوریکه عملکرد علوفه تر در سه گونه M.scutelata, M. orbicularis و M. ploymorpha در اواسط مرحله گلدهی نسبت به انتهای مرحله رویشی به ترتیب ۴۹، ۸۷ و ۸۷/۵ درصد افزایش داشته است که این افزایش عملکرد در مورد وزن خشک گونه ها نیز صادق می باشد.