سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین نادری شوری – کنترل دانشگاه تهران
غلامرضا نادری – طراحی صنعتی دانشگاه هنر
جواد شریفی – کنترل دانشگاه تهران

چکیده:

صرفه جویی در مصـرف انـرژی الکتریکـی از ضـرورتهای جامعه است و با توجه به اینکـه مصـرف حـدود %۴۰ انـرژی الکتریکی ساختمانها توسط روشنایی ها ا ست، کنترل روشنایی یکی از اصولی ترین روشها برای مدیریت مصرف برق اسـت . در این مقاله برخی از مهمترین کلیدهای حساس و سیستمهای برنامه ریزی شده برای کنترل روشنایی در فضـاهای مختلـف معرفی می شوند . هدف اصلی این کلیدها، مدیریت مصـرف برق است . کلیـدهای کنتـرل روشـنایی بـه طـور کلـی، حتـی الامکان روشنایی ها را زمانی که لازم نیستند خاموش میکننـد و بدین طریق در بسیاری از فضاها، صرفه جویی بـالایی را در مصـرف بـرق فـراهم مـی کننـد . میـزان صـرفه جـوی ی انــواع روشهای کنترلی در فضاهای مختلف و مدت زمـان بازگشـت سرمایه آنها نیز مورد مطالعه قرار گرفته است