سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد چراغی – دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
بهنام بلمکی – گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سهیل سبحان اردکانی – گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
بهاره لرستانی – گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

تحقیق حاضر به عنوان اولین مطالعه بر روی مهره داران منطقه شکار ممنوع نشر از تیر ماه ۱۳۸۶ الی اردیبهشت ۱۳۸۷ صورت پذیرفت. شناسایی گونه های جانوری مهره دار بر اساس ویژگی های مورفولوژیک، مورفومتریک و مریستیک انجام گردید. ۲۳ گونه پستاندار، ۹۵ گونه پرنده و ۱۱ گونه خزنده در طی مطالعات شناسایی گردید. در این تحقیق اطلاعات مربوط به فیزیوگرافی منطقه تعیین و مختصات جغرافیایی و حدود ناحیه شکارممنوع نشر با استفاده از دستگاهGPSmap برآورد گردید. بر طبق فهرست های CITES و IUCN و مقررات سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، تعداد ۵ گونه مهره دار حمایت شده، ۴ گونه مهره دار آسیب پذیر و ۲ گونه در شرف تهدید با ریسک کمتر مشخص گردید. در ادامه نقشه پراکنش مهره داران شناسایی شده و شاخص منطقه، در مقیاس ۱/۵۰۰۰۰ تهیه گردید و از اکثر گونه ها عکسو اسلاید گرفته شد. در نهایت ضمن پیشنهاد ارتقاء این منطقه به عنوان حفاظت شده در فهرست مناطق ۴ گانه سازمان حفاظت محیط زیست، راهکارهایی برای مدیریت اصولی و منطقی این زیستگاه منحصر به فرد در استان همدان ارائه گردید