سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین شمسی محمودآبادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
اسلام مجیدی هروان – استاد پژوهش موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
قربان نورمحمدی – استاد و مدیر گروه تخصصی زراعت واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
سیدرضا میرحسینی ده آبادی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده:

به منظور بررسی واکنش ژنوتیپ های جو بدون پوشینه در برابر شوری و ارتباط آنها با عملکرد دانه، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۲۰ ژنوتیپ در سه تکرار در دو محیط شور و غیر شور به صورت جداگانه انجام شد . در این آزمایش رطو بت نسبی برگ ، پتانسیل آب برگ و عملکرد دانه محاسبه شد . سپس داده ها از طریق تجزیه واریانس مرکب مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج نشان داد که اثر ژنوتیپ و اثر متقابل ژنوتیپ در منطقه تاثیرمعنی دار بر کلیه صفات در سطح احتمال ۱% داشت. شوری در کلیه ژنوتیپ ها باعث کاهش عملکرد دانه شد. همچنین شوری باعث کاهش پتانسیل آب برگ و رطوبت نسبی برگ در کلیه ژنوتیپ ها گردید . ژنوتیپ های شماره ۵، ۸، ۱۴ و ۲۰ از لحاظ صفت عملکرد و شاخص حساسیت به تنش (SSI) جزء حساس ترین ژنوتیپ ها به شوری و ژنوتیپ های ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۵ جزء مقاوم ترین ژنوتیپ ه ا به شوری بودند . همبستگی منفی و معنی دار پتانسیل آب برگ و عملکرد (۰/۷۳-) و همبستگی مثبت و معنی دار بین رطوبت نسبی برگ و عملکرد (۰/۴۹) بیانگر تحمل بیش از حد ژنوتیپ ها به خشکی ناشی از شوری بوده است . این نکته می تواند موید این مطلب باشد که ساز و کار تحمل ، طریقه اصلی واکنش ژنوتیپ ها به شوری بوده و ممکن است اجتناب از شوری در ژنوتیپ ها نقش کمتری داشته باشد.