سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۲
نویسنده(ها):
شیوا ولایی – گروه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران پژوهشگاه مل
محمدمهدی یعقوبی – گروه بیوتکنولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
مهدی شمس آرا – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران

چکیده:
ویمنتین یکی از پروتئین های خانواده فیلامنت های حد واسط است که در سلولهای با منشاء مزانشیمال و نیز در اغلب رده های سلولی ترنسفورم شده و تومورها بیان بالایی دارد. بیان ویمنتین در سلولهای اپیتلیالی در برهم کنش با اکتین و فیلامنت های حد واسط دیگر درطی فرایند تبدیل سلولهای اپیتلیالی به مزانشیمیEMT ضروری میباشد. حیوانات مدل اطلاعات بسیاری درباره تغییرات ملکولی وسلولی در بیماریهای مختلف در اختیار ما قرار میدهد. حیوان آزمایشگاهی که بطور معمول مورد استفاده قرار میگیرد موش است ولی لزومابهترین حیوان مدل برای همه انواع پروتئین ها نمیباشد. یکی از اهداف ما از مطالعه فیلوژنی بازسازی تاریخ حیات و بررسی تکامل انواع موجودات زنده است که میتواند بعنوان یک درخت اجدادی موسوم به درخت زندگی نمایش داده شود و درباره نزدیکترین موجود بههدف ما اطلاعات مفیدی بدهد. در این مطالعه همه توالیهای پروتئینی مرتبط با ویمنتین ازNCBIاستخراج شد. در ادامه برای همردیفی چندتایی توالیها، برنامه CLASTALWمورد استفاده قرار گرفت و روشNeighbor joiningبرای بررسی فیلوژنیک استفاده شد، برای این منظورMEGA6 به خدمت گرفته شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ویمنتین انسانی بهPan troglodytesبسیار شبیه بوده و بیشترین فاصله را از ساختارEscherichia coliدارد. با وجود اینکه تا کنون تمامی مطالعات مربوط به ویمنتین بر موش/رت انجام شده است، این بررسی پیشنهاد میکند که بعد از پریماتها و اسب که به دلیل هزینه بالای نگهداری بعنوان حیوان آزمایشگاهی مناسب نمیباشند Mescocricetus auratusهامستر) مناسبترین حیوان آزمایشگاهی برای مطالعه ویمنتین میباشد.