سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود ناظری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان و موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر

چکیده:

در این بررسی اثرات محدودیت رطوبتی در مراحل قبل و بعد از ظهور بسا ک بر فیلو کرن(درجه روز با ازای هربرگ )در ژنوتیپ ها ی تریتیکاله، با استفاده از آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در طی دو سال زراعی ۸۲-۱۳۸۰ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق مشهد مورد مطالعه قرار گرفت . فاکتور اصلی محدودیت رطوبتی در مراحل مختلف نمو، شامل : L1- شرایط بهینه رطوبتی، محدودیت رطو بتی با قطع آبیاری و جلوگیری از بارندگی بوسیله باران گیر (Rain shelter) به ترتیب: L2- از مرحله یک برگی تا برجستگی دوگانه (مرحله رویشی)، L3- از مرحله برجستگی دوگانه تا ظهور بسا ک (مرحله زایشی قبل از ظهور بسا ک) و L4- از مرحله ظهور بسا ک تا مرحله شیری دانه (مرحله پس از ظهور بسا ک)، محدودیت رطوبتی در شرایط طبیعی بایک آبیاری در مرحله ظهور بساک (L5) و یا مرحله پر شدن دانه (L6) و فاکتور فرعی پنج ژنوتیپ تریتیکاله هگزاپلوئید (Juanillo 92 و چهار لاین امیدبخش) بود. مقایسه تیمار های شرایط بهینه و محدودیت رطوبتی از نظر فیلو کرن نشان داد که فقط اثر تیمار L3 بر فیلو کرن معنی دار بود . فیلو کرن در تیمارتنش محدودیت رطوبتی برجستگی دوگانه تا ظهور بساک (L3) ا (۱۲۰/۶ درجه روز رشد به ازای هر برگ ) نسبت به شرایط بهینه رطوبتی (L1) ا (۱۳۳/۹ درجه روز رشد به ازای هر برگ) حدود ١٠ درصد کاهش یافت . بین سایر تیمار های تنش رطوبتی با شرایط بهینه تفاوت معنی داری از نظر فیلو کرن مشاهده نشد . با توجه به اینکه فیلو کرن بیشتر تحت تاثیر عوامل ترموپریودی و طول روز است تنش های خفیف رطوبتی تاثیر چندانی بر فیلوکرن نداشت.