مقاله مطالعه قابليت ترکيب پذيري پنج واريته برنج (.Oryza sativa L) براي شش صفت مورفولوژيکي به روش تلاقي داي آلل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۵۱۹ تا ۵۲۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه قابليت ترکيب پذيري پنج واريته برنج (.Oryza sativa L) براي شش صفت مورفولوژيکي به روش تلاقي داي آلل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله تلاقي داي آلل
مقاله صفات مورفولوژيکي
مقاله ترکيب پذيري عمومي
مقاله ترکيب پذيري خصوصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگر ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شش صفت مورفولوژيکي برنج طي يک تلاقي داي آلل ۵×۵ يک طرفه با استفاده از يک طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سال ۱۳۸۶ در نسل F1 در ايستگاه تحقيقات برنج کشور-آمل مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج حاصل از تجزيه واريانس براي صفات ارتفاع بوته، زاويه برگ پرچم، طول برگ پرچم، عرض برگ پرچم، طول اولين ميانگره و طول خوشه حاکي از وجود تفاوت هاي ژنتيکي معني دار بين ارقام و هيبريدهاي مورد مطالعه بود. معني دار بودن ميانگين مربعات ترکيب پذيري عمومي (GCA) و ترکيب پذيري خصوصي (SCA) وجود اثرات افزايشي و غيرافزايشي را در کنترل صفات مربوطه نشان داد. هم چنين معني دار شدن نسبت ميانگين مربعات MS (GCA)/MS (SCA) در تمامي صفات، نشان دهنده اهميت بيشتر اثر افزايشي نسبت به اثر غير افزايشي ژن هاي کنترل کننده صفات مورد مطالعه بود. قابليت وراثت پذيري خصوصي بالاي اين صفات بيانگر وجود نقش عمده براي اثر افزايشي ژن ها در کنترل ژنتيکي خصوصيات مورد مطالعه مي باشد بنابراين بازدهي گزينش براي اين صفات زياد خواهد بود. در مجموع والدين ندا و IR62871-175-1-10 به طور مشترک بهترين والد از نظر ترکيب پذيري عمومي در جهت کاهش ارتفاع، طول برگ پرچم و طول ميانگره و افزايش عرض برگ پرچم بودند و تلاقي هاي ندا×بينام و ندا×دشت بهترين دورگ از نظر SCA به ترتيب براي افزايش طول خوشه و کاهش ارتفاع بودند.