سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا نقوی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم زراعی و دامی
فریبا ابویی مهریزی – دانشجویان کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات
مهلا میرالی – کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم زراعی و دامی
سجاد رشیدی منفرد – کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم زراعی و دامی

چکیده:

آگاهی از تنوع ژنتیکی نقش مهمی در حفاظت و اصلاح گیاهان زراعی دارد. در این تحقیق ۹۶ نمونه بومی گندم دوروم( Triticum turgidum var.durum ) که از نقاط مختلف ایران جمع آوری شده بودند همراه با ۱۸ رقم زراعی از ۱۰ کشور خارجی با استفاده از ۶ صفت مورفولوژیکی مورد بررسی قرار گرفتند. این نمونه ها در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سال ۸۵ ارزیابی شدند. صفات مورفولوژیکی شامل، طول بوته ، طو ل پدانکل، طول خوشه، تعداد دانه در خوشه، تعداد سنبلچه در سنبله و وزن صد دانه که به طور تصادفی از پنج بوته در هر ردیف انتخاب شده بودند اندازه گیری شدند . تجزیه به مولفه های اصلی روی نمونه ها انجام شد . دو مولفه اصلی اول به ترتیب ۷۴، ۴۰% و ۳۹% تغییرات کل را توج یه کردند . بر اساس پلات این دو مولفه، نمونه های ایرانی و خارجی کاملا از همدیگرمتمایز شدند . با استفاده از نتایج این تحقیق می توان صفات مناسب را جهت برنامه های اصلاحی انتخاب کرد.