مقاله مطالعه قطبش اسپيني و خواص الكتروني پيوندگاه هاي (Co2MnSi/GaAs(001 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۶۹ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه قطبش اسپيني و خواص الكتروني پيوندگاه هاي (Co2MnSi/GaAs(001
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محاسبات ابتدا به ساكن
مقاله تكنيك شبه پتانسيل
مقاله آلياژ هويسلر Co2MnSi
مقاله مرز مشترك نيم فلز/ نيم رسانا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادري ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي فر سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده خورشيدي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: پرسي ماريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اخيرا آلياژ هويسلر Co2MnSi به علت داشتن خاصيت نيم فلزي براي كاربرد در صنعت اسپينترونيك كه در آن كميت اصلي در ترابري، اسپين حامل ها مي باشد، مورد توجه قرار گرفته است. بررسي اثرات سطح مشترك و طراحي سطوح مشترك ايده آل با نيم رسانا كه در آنها ماهيت نيم فلزي Co2MnSi حفظ شود براي اهداف صنعتي بسيار حايز اهميت است. در اينجا خواص الكتروني و مغناطيسي Co2MnSi/GaAs(001) با محاسبات اوليه كوانتومي در چارچوب نظريه تابعي چگالي اسپيني و با استفاده از روش شبه پتانسيل و با تقريب GGA براي انرژي تبادلي- همبستگي ارايه شده است. در اين محاسبات تنها پيوندگاه MnMn-As در نظر گرفته شد كه در آن با جايگزين كردن Mn به جاي Si يك لايه اضافي MnMn در پيوندگاه ايجاد كرديم. در نمودار نوارهاي انرژي و منحني چگالي حالت ها تعداد كمي از حالت هاي سطح مشترك در گاف حالت اقليت اسپيني مشاهده شد كه بر روي اتم هاي واقع در پيوندگاه جاي گزيده مي باشند. با اين وجود قطبش اسپيني بالايي، %۹۰، در سيستم وجود دارد كه نسبت به مقدار تجربي، %۱۲، به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. همچنين ناپيوستگي نواري و نمودار سد شاتكي در محل پيوندگاه براي دو كانال اسپيني اكثريت و اقليت به دست آمد.