سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناهید قادری – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدجواد هاشمی فر – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
هادی اکبرزاده – دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
ماریا پرسی – گروه فیزیک، دانشگاه تریست، ایتالیا

چکیده:

اخیراً آلیاژ هویسلرCo2MnSi به علت داشتن خاصیت نیم فلزی برای کاربرد در صنعت اسپینترونیک که در آن کمیت اصلی در ترابری، اسپین حامل ها می باشد ، مورد توجه قرار گرفته است . بررسی اثرات سطح مشترک و طراحی سطوح مشترک ایده آل با نیم رسانا که در آنها ماهیت نیم فلزی Co2MnSi حفظ شود برای اهداف صنعتی بسیار حائز اهمیت است . در اینجا خواص الکترونی و مغناطیسی(۰۰۱) Co2MnSi/GaAs با محاسبات اولیه کوانتومی در چارچوب نظریه تابعی چگالی اسپینی و با استفاده از روش شبه پتانسیل و با تقریب GGA برای انرژی تبادلی -همبستگی ارائه شده است . در این محاسبات تنها پیوندگاه MnMn -As در نظر گرفته شد که در آن با جایگزین کردن Mn به جایSi یک لایه اضافی MnMn در پیوندگاه ایجاد کردیم . در نمودار نوارهای انرژی و منحنی چگالی حالت ها تعداد کمی ازحالت های سطح مشترک درگاف حالت اقلیت اسپینی مشاهده شد که روی اتم های واقع در پیوندگاه جایگزیده می باشند. با این وجود قطبش اسپینی بالایی، ۹۰ %، در سیستم وجود دارد که نسبت به مقدار تجربی ، ۱۲ % ، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است . همچنین ناپیوستگی نواری و نمودار سد شاتکی در محل پیوندگاه برای دوکانال اسپینی اکثریت و اقلیت بدست آمد.