مقاله مطالعه كاربرد دفعات مصرف حشره كش ديازينون عليه كرم ساقه خوار(Chilo suppressalis) روي سه رقم برنج در مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۲۶ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه كاربرد دفعات مصرف حشره كش ديازينون عليه كرم ساقه خوار(Chilo suppressalis) روي سه رقم برنج در مازندران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كرم ساقه خوار برنج
مقاله ارقام برنج
مقاله دفعات سمپاشی
مقاله گرانول ديازينون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمواقلي طبري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: علي نيا فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: قهاري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي اميري مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور استفاده ي بهينه  از حشره كش ديازينون عليه كرم ساقه خوار برنج، آزمايشي با دو عامل شامل ارقام مختلف برنج (طارم محلي، خزر و نعمت) و تعداد دفعات سمپاشي (شاهد، سمپاشي نسل اول، سمپاشي نسل دوم، سمپاشي نسل هاي اول و دوم و چهار بار سمپاشي) در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي بصورت فاكتوريل با ۱۵ تيمار و در ۴ تكرار انجام شد. نمونه برداري از بوته ها برای تعیین میزان آلودگی در قبل و بعد از سمپاشي نسل اول، قبل و بعد از سمپاشي نسل دوم، جوانه مركزي خشك شده و خوشه هاي سفيد شده برنج با انتخاب ۵ بوته كامل برای هر صفت به صورت تصادفي از هر كرت انجام گرفت. نتايج نشان داد كه اثر سال روي تمامي صفات، و اثرات ارقام برنج و دفعات سمپاشي روي کلیه صفات به جز كاهش عملكرد در سطح احتمال ۱% معني دار گرديد. با مقایسه میانگین ها مشخص گردید که در سال اول آزمايش تعداد ساقه هاي آلوده قبل و بعد از سمپاشي نسل هاي اول و دوم، درصد جوانه مركزي خشك شده و خوشه هاي سفيد شده بیشتر بود. از میان ارقام مختلف برنج، رقم طارم محلي از نظر تعداد ساقه های آلوده در زمان های قبل و بعد از سمپاشي نسل اول و دوم، جوانه مركزي خشك شده و خوشه هاي سفيد شده نسبت به بقیه ارقام حساس تر بود. همچنین در میان تیمارهای مختلف سمپاشي بيشترين آلودگی مربوط به تيمارهاي شاهد و نسل دوم سمپاشي و كمترين آن مربوط به تيمارهای ۱، ۲ و ۴ بار سمپاشی بدست آمد که از نظر آماری نیز در یک گروه قرار گرفتند. اين پژوهش نشان داد که رقم طارم محلی به عنوان رقمی حساس معرفی شده و تیمار یک بار سمپاشی برای کنترل کرم ساقه خوار روی ارقام زود رس و میان رس برنج، راهکاری ایمن از نظر زیست محیطی و اقتصادی در اکوسیستم شالیزار قابل توصیه می باشد.