مقاله مطالعه كاريولوژيكي چهار گونه Anthemis از ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۶۳ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه كاريولوژيكي چهار گونه Anthemis از ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتميس
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله کاريوتيپ
مقاله کروموزوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف زاده كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: هوشمند سعداله
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، تنوع چهار گونه Anthemis متعلق به مناطق مختلف ايران با استفاده از ويژگي هاي كاريولوژيكي مورد ارزيابي قرار گرفت. بدين منظور آلفا برمونفتالين جهت پيش تيمار، محلول لويتسکي جهت تثبيت، سود يک نرمال براي هيدروليز و استو هماتوکسيلين آهن جهت رنگ آميزي استفاده شدند. صفات و ويژگي هاي کاريوتيپي شامل طول کل مجموع کروموزومي ديپلوئيد، درصد شکل کلي، شاخص عدم تقارن، شاخص عدم تقارن درون کروموزومي و شاخص عدم تقارن بين کروموزومي محاسبه شدند. در همه گونه هاي مورد بررسي تعداد کروموزوم ها ۲n=18 بود. آناليز کاريوتيپ نشان داد که کروموزوم هاي متاسنتريک در همه گونه ها غالبيت داشته و ماهواره بصورت ريز در اغلب آنها قابل مشاهده است و بلندترين کروموزوم و طول كل مجموع كروموزومي به A. altissima تعلق داشت. بر اساس جدول دوطرفه استبينز، گونه A. pseudocotula در کلاس کاريوتيپي ۱A و گونه هاي A. altissima، A. cotula  و A. hyalina  در کلاس ۲A قرار گرفتند. گونه هاي مورد بررسي شاخص عدم تقارن درون کروموزومي بين ۲۸/۰-۴/۰ و عدم تقارن بين کروموزومي ۱۲/۰-۱۵/۰ نشان دادند و در مجموع، کاريوتيپ  A. pseudocotula  متقارن تر از ساير گونه ها بود. تجزيه خوشه اي نمونه هاي مورد بررسي بر اساس داده هاي كاريولوژيكي نشان داد که رابطه نزديکي بين A. cotula  و A. hyalina وجود دارد. در اين بررسي شمارش کروموزومي A. hyalina و A. pseudocotula براي اولين بار گزارش مي شوند و ديگر شمارش ها با گزارش هاي قبلي مطابقت دارند.