مقاله مطالعه كاريولوژيك ميگوي موزي خليج فارس Penaeus (Fenneropenaeus) merguiensis که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۳۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه كاريولوژيك ميگوي موزي خليج فارس Penaeus (Fenneropenaeus) merguiensis
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاريوتايپ
مقاله كروموزوم
مقاله Penaeus (Fenneropenaeus) merguiensis
مقاله خليج فارس
مقاله ميگوي موزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري سيده منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دليل محدوديت تكنيك هاي كاريولوژي و همچنين وجود تعداد زياد كروموزوم هاي داراي اندازه نسبتا كوچك در ميگوهاي خانواده Penaeidae، مطالعه تعداد، ساختار و فرمول كروموزومي آن ها كار دشواري است. مطالعه سيتوژنتيكي حاضر با هدف بررسي كروموزوم هاي ميگوي موزي خليج فارس Penaeus (Fenneropenaeus) merguiensis با استفاده از گسترشهاي سلولي تهيه شده از مراحل مختلف زندگي ميگو شامل جنين، نائوپليوس، زوآ، مايسيس، پست لارو و همچنين بافت هاي آبشش، هپاتوپانكراس، بيضه و تخمدان ميگوهاي مولد نر و ماده انجام شده است. بدين منظور از روش هاي له كردن بافت و چكاندن سوسپانسيون سلولي به دو روش گرم و سرد، گسترش سلولي تهيه شد. در اين مطالعه تاثير مقادير مختلف كلشي سين بر بدست آمدن و كيفيت كروموزوم ها نيز مورد بررسي قرار گرفت. در اين مطالعه بهترين بافت جهت تهيه گسترش كروموزومي بافت بيضه بود. بافت بيضه حاوي سلول هاي ميتوزي و ميوزي بود بطوري كه كروموزوم هاي ديپلوييد و هاپلوييد شمارش گرديدند. شمارش كروموزومي سلول هاي بافت بيضه نشان داد كه تعداد نمايي كروموزوم سلول هاي ديپلوييد در اين گونه ۲n=88 است كه اين موضوع به وسيله تعداد نمايي سلول هاي هاپلوييد در بيضه n=44 تاييد شد. بر اساس كاريوتايپ كروموزوم هاي متافازي، ۲۱ جفت كروموزوم متاسنتريك / ساب متاسنتريك و ۲۳ جفت كروموزوم اكروسنتريك / تلوسنتريك تشخيص داده شد كه بيانگر تعداد بازوهاي كروموزومي NF=130 براي اين گونه مي باشند.