مقاله مطالعه كيفيت و ميكرومورفولوژي تحول خاك در كاربري هاي مختلف در اراضي شيب دار لسي شرق استان گلستان، مطالعه موردي حوزه قپان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۴ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه كيفيت و ميكرومورفولوژي تحول خاك در كاربري هاي مختلف در اراضي شيب دار لسي شرق استان گلستان، مطالعه موردي حوزه قپان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت خاک
مقاله پوشش گياهي
مقاله ميکرومورفولوژي خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرمالي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد فزاينده جمعيت، تقاضا براي مواد غذايي را افزايش داده و موجب گسترش کشت متراکم و تخريب پوشش هاي طبيعي سطح زمين، به خصوص جنگل ها شده است. تحقيقات نشان مي دهد تغييراتي که پس از اين تخريب اتفاق مي افتد موجب کاهش کيفيت خاک خواهد شد. به منظور مطالعه تاثير پوشش هاي مختلف بر پارامترهاي کيفيت خاک، اراضي لسي شرق استان گلستان، حوزه آب خيز آق سو انتخاب شد. تعداد ۴ پروفيل با ۳ تکرار در کاربري هاي جنگل طبيعي بلوط، جنگل مصنوعي کاج، جنگل مصنوعي سرو و زراعي حفر شد و مورد مطالعه قرار گرفت و از افق هاي مختلف تعدادي نمونه جهت مطالعات فيزيکوشيميايي و تعدادي جهت مطالعات ميکروسکوپي برداشته شد. تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که مقدار ميانگين وزني قطر خاك دانه  (MWD) در پوشش هاي مختلف مقادير متفاوتي دارد و بيشترين مقدار آن در کاربري جنگل طبيعي بلوط ۶/۱ ميلي متر و کمترين مقدار آن در کاربري زراعي ۳۱/۰ ميلي متر بود. کمترين مقدار ظرفيت تبادل کاتيوني، تنفس ميکروبي و کربن آلي در کاربري زراعي و به ترتيب ۴/۲۸ سانتي مول بر کيلوگرم خاک، ۱۷۷ميکروگرم دي اکسيد کربن بر گرم خاک در روز و ۳۲/۱ درصد بود. ميزان مواد آلي در منطقه جنگلي به طور قابل ملاحظه اي بيشتر از زمين هاي زراعي است. مطالعه تکامل پروفيل خاک نيز نشان داد که خاك هاي جنگلي تکامل يافته ترند، به طوري که خاک هاي مناطق جنگل طبيعي تحت عنوان Calcic Haploxeralfs طبقه بندي شده و داراي افق آرجيليک توسعه يافته بودند ولي خاک هاي زراعي داراي تکامل کمتري بودند و تحت عنوان Typic Xerorthents طبقه بندي شدند. خاک هاي جنگل مصنوعي نيز داراي افق ماليک و طبقه بندي Calcixerolls Typic بوده و تکامل متوسطي داشتند. خصوصيات ميکرومورفولوژي خاک نيز مي تواند در بررسي تغييرات تحول خاک تحت تاثير پوشش هاي مختلف کمک کند. در جنگل طبيعي پايداري اراضي بيشتر سبب به وجود آمدن افق آرجيليک با بي فابريک لکه اي و کريستالي در افق کلسيک زيرين شده است در  حالي که در خاک هاي ساير کاربري ها بي فابريک در تمام افق ها کريستاليتيک بوده و نشان دهنده نبود آب شويي کافي کربنات و به دنبال آن انتقال نيافتن رس است. در کاربري زراعي به دليل فرسايش شديد افق هاي سطحي، افق غني از آهک زيرين پديدار نموده و مانع تکامل پروفيل شده است.