سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حبیب اله نادیان – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان و
سیروس جعفری – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان و
مهران الهامی فرد – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان و

چکیده:

استفاده گسترده از کودهای نیتروژن دار و بالا رفتن غلظت نیترات در زه آبها ، نگرانی های زیادی را از لحاظ زیست محیطی ایجاد نموده است عوامل موثر در آبشویی ازت نیتراتی شامل : بافت خاک، میزان کود نیتروژن دار، بارندگی، عمق منطقه ریشه، سطح آب زیرزمینی، میزان آب آبیاری می باشند . مصرف بهینه مقدار کوددهای نیتروژن دار مهمترین عامل در جلوگیری از هدر رفت ازت مصرفی است . عمق ریشه نیز در مقدار آبشویی نیترات موثر است . در گیاهان چند ساله مانند نیشکر با افزایش سن گیاه، آبشویی نیترات، بدلیل گسترش ریشه در خاک و فیلتر کردن نیترات کاهش می یابدنیشکر در طول دوره رشد سریع خود ( بهار و تابستان ) نیاز به آب و کود نیتروژن فراوانی دارد . نیاز نیتروژنی این گیاه زراعی از طریق مصرف کود اوره تامین می گردد . با هدف مطالعه تعیین مقادیر مختلف هدر رفت و یا ذخیره کود نیتروژنه مصرفی در خاک و زه آبهای اراضی نیشکر با مصرف مقادیر مختلف کود اوره، این آزمایش در لایسیمتر اجرا گردید .