سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نادیا طاهرنیا – کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
محمدرضا قیطانچی – دکتری ژئوفیزیک زلزله شناسی

چکیده:

برای بررسی لرزه خیزی و انرژی لرزه ای آزاد شده در منطقه خاورمیانه نقشه لرزه خیزی منطقه در چهل سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت. نمودار بزرگی – زمان، فراوانی – بزرگی و فراوانی – زمان منطقه رسم گردید. منطقه به مربعات ۰/۵×۰/۵ درجه تقسیم بندی گردید از رابطه بین بزرگی و انرژی آزاد شده مقدار انرژی برای هر زمین لرزه محاسبه و انرژی آزاد شده توسط زمین لرزه های هر مربع در هر بازه زمانی با یکدیگر جمع گردید و نقشه های انرژی لرزه ای آزاد شده بصورت منحنی های هم مقدار در چهار بازه زمانی ده ساله از سال ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۵ و یک بازه زمانی چهل ساله برای کل زمین لرزه ها ترسیم گردید.