مقاله مطالعه محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند سروک در شمال شيراز (استان فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه محيط رسوبي و چينه نگاري سکانسي سازند سروک در شمال شيراز (استان فارس)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رخساره
مقاله محيط رسوبي
مقاله چينه نگاري سکانسي
مقاله سازند سروک
مقاله شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: مجدي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق دو برش مربوط به سازند سروک با عنوان مقاطع کره تاوي و زکيان انتخاب شده است که در مجموع ۵۱۷٫۵ متر همراه با ۴۰۰ مقطع از رسوبات آلبين بالايي تا سنومانين بالايي را شامل مي شود. ميکروفاسيس هاي شاخص در مقاطع مورد مطالعه شامل وکستون، پکستون، گرينستون، باندستون، فلوتستون و ردستون مي باشد. ميکروفايس ها در چهار گروه محيطي درياي باز، سد، لاگون و پهنه جزر و مدي قرار گرفته اند. عناصر اصلي تشکيل دهنده ميکروفاسيس ها شامل بايوکلاست، اينتراکلاست، اکستراکلاست و پلت مي باشد. با توجه به مطالعه چينه نگاري سکانسي دو سکانس درجه ۳ (چرخه دسته سوم) براي رسوبات سازند سروک در مناطق مورد مطالعه، شناسايي شده است. سکانس ۱ (آلبين پسين- سنومانين پيشين) که مربوط به بخش زيرين سازند سروک و رخساره درياي باز را شامل مي شود، سکانس ۲ (سنومانين مياني- پسين) که مربوط به بخش مياني و بالايي سازند سروک مي باشد و داراي رخساره هاي سدي و لاگون و پهنه جزر و مدي مي باشد.