سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید عباس دخت – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
داریوش مظاهری – استاد دانشگاه تهران
محمدرضا چایچی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعات نشان داد ه است که ارتباط نزد یکی بین کاهش عمل کرد و نسبت سطح برگ علف هرز که به فاصله کوتاهی پس از سبز شدن گیاه زراعی اندازه گیری شده است وجود دارد به همین منظور مدل تک پارامتری کراف و اسپیترز که به معادله هذلولی (سطح برگ نسبی – کاهش عمل کرد) معروف است و مدل دو پارامتری کر اف و لوتز بر داده های حاصل از آزمایشی که در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بصورت فا کتوریل و در قالب طرح بلو ک کامل تصادفی در ٣ تکرار اجرا شد برازش داده شد . عامل اول شامل زمان سبز شدن تاج خروس در سه سطح (Ve: همزمان با سبز شدن سویا ، Vc: همزمان با ظهور کامل برگ های تک برگچه ای در سویا، V2: همزمان با ظهور کامل دومین برگ سه برگجه ای در سویا ) و تر اکم تاج خروس نیز در سه سطح (۱۰، ۲۰ و ۴۰ بوته در هر متر طولی ردیف کاشت سویا ) بود. علاوه بر ٩ تیمار اصلی، سه تیمار شاهد، شامل ک شت خالص تاج خروس، کشت خالص سویا و کشت سویا با حفظ جمعیت طبیعی علف های هرز موجود در مزرعه نیز در هر تکرار منظور گردید. رویکرد به مقایسه ضریب همبستگی محاسبه شده در اثر کاربرد این مدل (۰/۶۶=r) در مقایسه با مدل تک پارامتری کراف و اسپیترز (۰/۶۱=r) و سایر پارامترهایی که جهت تست مدل بکار برده شد نشان دهنده بهبود مقادیر تخمین زده شده در این مدل در مقایسه با مدل تک پارامتری کراف و اسپیترز ( ١٩٩١ ) می باشد.