سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان دانش کار آراسته – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
محمدعلی بنی هاشمی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

مطالعه حاضر در راستای نیل به نرم افزار ملی هیدرولوژی و هیدرولیک پخش سیلاب، در فاز آبدوی سطح انجام شده است. بدین منظور مدل موج سینماتیک بررسی و برای شبیه سازی جریان در فاز پیشروی بکار رفت. برای حل معادلات موج سینماتیک یک بعدی، طرح عددی قوطی Priessman انتخاب و برنامه نویسی شد طرح عددی مزبور بروشتفاضلات محدود منقطع و بصورت ضمنی باروش Network-Raphson حل عددی گردید. جهت صحت یابی راه حل تحلیلی Singh , Sherman (1983) و Morel , Seytoux , Turbak (1988) استفاده گردید که با نتایج مدل کاملاً تطابق داشت. ازآنجا که اطلاعاتی از طرح های پخش سیلاب در دسترس نبود، جهت ارزیابی، ۳۱ مورد مشاهده ای ، نتایج مدلهای Ram , Singh (1983) و آراسته و وهاج (۱۹۹۷) که از نوارهای آبیاری در اختیار قرار داشت مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مدل در ۲۴ مورد با مشاهدات مطابقت خوبی نشان داد اما در ۷ مورد بعلت عدم تطابق فرضیات موج سینماتیک با شرایط مزرعه، نتایج مطلوبی بدست نیامد. این موارا از مقیاسات حذف گردید. بررسی ها نشان دادکه مدل نسبت به عامل وزنیزمان و گام زمان حساسیت نداشته، اما نسبت به طول مسیر حساسیت دارد. متوسط خطای نسبی و رانمان پیش بینی برای ۲۴ مورد مطالعه شده بترتیب ۷/۸، ۹۹/۴۵ درصد تعیین گردید.