سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید عباس دخت – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
ابراهیم ممنوعی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی شهید مقبلی جیرفت و کهنوج

چکیده:

به منظور مطالعه مدل های مبتنی بر تراکم و زمان سبز شدن علف های هرز در گیاهان زراعی آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا شد . عامل اول شامل زمان سبز شدن تاج خروس و در سه سطح (Ve: همزمان با سبز شدن سویا، Vc: همزمان با ظهور کامل برگ های تک برگچه ای در سویا، V2: همزمان با ظهور کامل دومین برگ سه برگجه ای در سویا ) و تراکم تاج خروس در سه سطح (۱۰، ۲۰ و ۴۰ بوته در هر متر طولی ردیف کاشت سویا ) بود. علاوه بر ۹ تیمار اصلی، سه تیمار شاهد، شامل کشت خالص تاج خروس، کشت خالص سویا و کشت سویا با حفظ جمعیت طبیعی علف های هرز موجود در مزرعه نیز در هر تکرار منظور گردید . مدل تک پارامتری کوزنس ( ۱۹۸۵ ) و مدل دو پارامتری کوزنس و همکاران ( ۱۹۸۷ ) در این مطالعه بکار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل رگرسیونی غیر خطی دو پارامتری کوزنس و همکاران در مقایسه با مدل تک پارامتری کوزنس با توجه به مقادیر ضریب همبستگی بین مقادیر مشاهده شده و شبیه سازی شده (r) ، میانگین درصد خطا، جذر میانگین مربعات خطا میانگین خطای انحراف درصد کاهش عملکرد را با دقت بالاتری پیشگویی میکند.