مقاله مطالعه مدول الاستيسيته خاک در آبرفت جنوب تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۳ تا ۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه مدول الاستيسيته خاک در آبرفت جنوب تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدول الاستيسيته خاک
مقاله آبرفت جنوب تهران
مقاله آزمون نفوذ استاندارد
مقاله بارگذاري صفحه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آبرفت جنوب تهران، بستر بخش قابل توجهي از محدوده شهري تهران را تشکيل مي دهد و به طور عمده ساختاري ريزدانه و يا مخلوط خاك هاي درشت دانه و ريزدانه دارد. بررسي هاي صورت پذيرفته نشان مي دهد که اين آبرفت از نظر ويژگي هاي فيزيکي و مکانيکي، يکنواختي قابل توجهي دارد و بر همين اساس، نتايج مطالعه در بخش هايي از آن قابل تعميم به ديگر مناطق است. در اين تحقيق، آزمون هاي صحرايي و آزمايشگاهي متعدد بر روي زمين صدها پروژه در دست مطالعه شهرداري تهران توسط گروه دقيق و کنترل شده انجام و نتايج حاصل بررسي شده است.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که همبستگي قابل توجهي ميان نتايج آزمون نفوذ استاندارد و مدول الاستيسيته خاک که از آزمون هاي بارگذاري صفحه اي، برش مستقيم و سه محوري به دست آمده، وجود دارد. بر همين اساس، به منظور ارايه روابط کاربردي براي برآورد مدول الاستيسيته در آبرفت جنوب تهران، با توجه به مناطق شهرداري، جنوب تهران به سه بخش تقسيم شده و براي هر بخش رابطه اي براي محاسبه مدول الاستيسيته  ارايه شده است. همچنين با توجه به اطلاعات حاصل، جدول ويژگي هاي عمومي خاک آبرفت جنوب تهران بر حسب مناطق مختلف شهرداري ارايه شده است.