مقاله مطالعه مديران بيمارستان ها از نظر سازگاري شغل با شخصيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه مديران بيمارستان ها از نظر سازگاري شغل با شخصيت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شخصيت
مقاله آزمون سازگاري
مقاله شغل
مقاله بيمارستان
مقاله مدير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شهام گلسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: سازگاري ويژگي هاي شخصيتي مديران با شغل آنها در بيمارستان ها موضوعي است که موفقيت اين افراد را در انجام وظايف تضمين مي کند. انجام آزمون سازگاري شخصيت با شغل مي تواند ويژگي هاي شخصيتي سازگار مديران با مشاغل آنها را در بيمارستان بيان کند. پژوهش حاضر نيز با هدف مطالعه مديران از نظر سازگاري شغل با شخصيت آنها در بيمارستان هاي يکي از دانشگاه هاي علوم پزشکي بزرگ کشور انجام شده است.
روش کار: اين پژوهش از نوع توصيفي است که به روش مقطعي در طول سال هاي ۸۷-۸۶ انجام شد. جامعه پژوهش را تعداد ۲۱۰ نفر از مديران اجرايي و مديران بخش ها و واحدهاي پشتيباني، پاراکلينيکي و پرستاري تشکيل مي دادند که با روش سرشماري تعيين شدند.
در اين پژوهش جهت گردآوري داده ها از پرسشنامه آزمون شخصيتي «جيمز بارت» استفاده شد. قبل از اجراي پژوهش، اين پرسشنامه تحت روايي ظاهري و روايي هم زمان و همچنين پايايي قرار گرفت. داده هاي به دست  آمده در نرم افزار SPSS جمع آوري و توسط آزمون کا اسکوئر و کروسکال- واليس مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: بيشتر مديران بخش هاي پاراکلينيکي، منزوي و احساساتي و بيشتر مديران اجرايي بيمارستان ها جمع  گرا، فعال، دقيق و منظم بودند. ويژگي هاي واقع گرا، دقيق و منظم با فراواني بيشتري در مديران مورد مطالعه مشاهده شد.
بحث: نتايج اين مطالعه نشان داد مديران اجرايي در مقايسه با ساير مديران بخش ها و واحدهاي تابعه بيمارستان ها با شخصيت مدير سازگاري بيشتري دارند. اما، بيشتر مديران مورد مطالعه کليه چهار ويژگي شخصيتي سازگار با حرفه مديريت را در اختيار ندارند و نمي توان شخصيت آنها را به طور کامل با حرفه مديريت سازگار در نظر گرفت.
نتيجه گيري: به منظور افزايش رضايت بيماران، تحرک و پويايي بيشتر بيمارستان ها و ارتقا عملکرد شغلي کارکنان، آزمون سازگاري شخصيت با شغل در استخدام و انتخاب افراد براي مشاغل حساس مانند مديران اجرايي و مديران بخش ها و واحدهاي بيمارستان ها توصيه مي شود.