سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین کاظمی پشت مساری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت، مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
همت اله پیردشتی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
مرتضی نصیری – عضوء هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
محمدعلی بهمنیار – استادیار گروه خاکشناسی، مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران

چکیده:

به منظور مطالعه مدیریت کود اوره بر میزان انتقال مجدد ماده خشک ارقام مختلف برنج آزمایشی در سال ۱۳۸۴ در معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور (آمل) اجراء شد . آزمایش بصورت کرت های دوباره خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با سه عامل مقادیر کود اوره (سه سطح )، تقسیط کود اوره (سه سطح ) و رقم (طارم، شفق و هیبرید GRH1) انجام گرفت . نتایج نشان داد که مقادیر و تقسیط کود اوره بر مقدار انتقال مجدد ماده خش ک کل اندام های هوایی ، ساقه و برگ ها (غیر از برگ پرچم ) اثر معنی دار داشته ، بطوریکه در بین ارقام بالاترین انتقال مجدد ماده خشک ساقه (۶۹/۱۵ گرم در متر مربع) و کل اندام هوایی (۷۸/۹۸ گرم در متر مربع ) مربوط به رقم شفق بود که در سطح ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره و تقسیط نوع اول مشاهده شد . بیشترین مقدار انتقال مجدد ماده خش ک در برگ ها (غیر از برگ پرچم ) متعلق به برنج هیبرید GHR1 و در سطح ۲۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار و در تقسیط نوع اول بدست آمد (۶/۲۳ گرم در متر مربع ). همچنین برنج هیبرید GHR1 دارای بیشترین مقدار انتقال مجدد ماده خشک در برگ پرچم بود که تحت تاثیر مقادیر و تقسیط کود اوره قرار نگرفته و بنظر می رسد که این اندام بیشتر در فتوسنتز جاری بعد از گلدهی نقش دارد تا در انتقال مجدد . بر اساس نتایج بدست آمده در رقم طارم برگ پرچم نه تنها در انتقال مجدد مواد نقشی ندارد بل که خود نیز به عنوان یک مخزن مواد فتوسنتزی عمل می کند.