سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۲۶
نویسنده(ها):
بیژن گله داری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
مهرداد قنبری – گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده:
در این پژوهش، به بررسی مربوط بودن شاخص های سود و جریان های نقدی در تشریح بازده بلند مدت اوراق بهادار پرداخته شده است. به منظور اندازه گیری مربوط بودن متغیرهای حسابداری از میزان ارتباط بین این متغیرها با بازده سهام در قالب مدل رگرسیون خطی استفاده شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از داده های مربوط به ۹۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه ی آماری و برای دوره ی زمانی ۱۳۹۰-۱۳۷۹ به روش تحلیل داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. برای برآورد مدل های مناسب آزمون فرضیه ها در داده های ترکیبی از آزمون های چاو و هاسمن استفاده شد. این تحقیق دارای دو فرضیه ی اصلی بوده است. فرضیه ی اول محتوای اطلاعاتی سود خالص و اجزای جریان نقدی را در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت مورد آزمون قرار می دهد. فرضیه ی دوم نیز محتوای اطلاعاتی اجزای جریان وجوه نقد را نسبت به سود خالص در دور های بلند مدت در مقایسه با بازه های کوتاه مدت بررسی می کند. همچنین، هر یک از فرضیه های مزبور شامل شش فرضیه ی فرعی است که به تفکیک آزمون شده اند. نتایج بررسی ها و تخمین مدل ها نشان داد که سود حسابداری هم در دوره های کوتاه مدت و هم در دوره های بلند مدت نسبت به جریان وجوه نقد و اجزای آن در تبین بازده سهام دارای محتوای اطلاعاتی بیشتتری است و با افزایش بازه های زمانی محتوای اطلاعاتی اجزای وجوه نقد نسبت سود خالص افزایش می یابد.